Công ty TNHH SaiGon Ve Wong tuyển dụng

Tuyển Nhân viên phiên dịch tiếng Hoa

MS 411 - F

THÔNG BÁO

V/v: Tuyeån Nhaân vieân phieân dòch Tieáng Hoa.

Công ty cần tuyển Nhân viên phiên dịch tiếng Hoa, điều kiện dự tuyển cụ thể như sau:

 1. Yeâu caàu chung:
 • Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp trở lên ngành Tiếng Trung.
 • Kinh nghiệm: Không cần kinh nghiệm. Soá löôïng 02 ngöôøi, öu tieân nöõ.
 • Tieáng hoa löu loaùt (nghe, noùi, ñoïc, vieát).
  1. Cheá ñoä tieàn löông cuûa Coâng ty: Thoûa thuaän

​Ngoài ra công ty còn có các phúc lợi như sau:                                         (Ñôn vò tính: VNÑ)

TRỢ CẤP CƠM/ tháng

TRỢ CẤP GIAO THÔNG/ tháng

CHUYÊN CẦN KỲ/ tháng

TĂNG CA

PHÉP NĂM

TIỀN  THƯỞNG

416.000

- Möùc 1: 104.000

- Möùc 2: 182.000

- Möùc 3: 260.000

Töø 80.000 ñeán 120.000

- Ngaøy leã: 300%

- Chuû nhaät: 200%

- Ngaøy thöôøng:150%

12 ngaøy

Thöôûng thaùng 13

 • Cheá ñoä baûo hieåm xaõ hoäi tham gia ñuùng vaø ñaày ñuû, baûo hieåm tai naïn 24/24;
 • Phuï caáp côm: 1 suaát/ca laøm vieäc (nếu có), coù phuï caáp tieàn côm khi taêng ca;
 • Thôøi gian laøm theâm giôø ñöôïc tính theo quy ñònh cuûa Boä luaät lao ñoäng;
 • Phoûng vaán ñaït vaøo laøm vieäc ngay, coù nhaø ôû taäp theå miễn phí cho CBCNV nhu cầu;
 • Caùc khoaûn phuùc lôïi khaùc: Theo quy ñònh chung cuûa Coâng ty.
  1. Hoà sô xin vieäc bao goàm:
 • Ñôn xin vieäc coù daùn aûnh, ñoùng daáu giaùp lai;     -  Chöùng minh nhaân daân (baûn sao y coù thò thöïc);
 • Hoä khaåu thöôøng truù (baûn sao y coù thò thöïc);      -  Sô yeáu lyù lòch coù xaùc nhaän ñòa phöông;
 • Phieáu khaùm söùc khoûe (PKÑK Quaän, Huyeän);   - 4 aûnh 4x6, 6 aûnh 3x4 (khoâng quaù 06 thaùng);
 • Baèng toát nghieäp, giaáy chöùng nhaän hoaëc hoïc baï (baûn sao y coù thò thöïc);
 • Giaáy xaùc nhaän haïnh kieåm (do coâng an phöôøng, xaõ caáp).
 1. Nôi nhaän hoà sô: Nộp trực tiếp tại Phoøng Nhaân söï cuûa Coâng ty hoặc gởi hồ sơ qua Email: nhansu_aone@yahoo.com.
 • Ñòa chæ Coâng ty: Soá 1707 QL 1A, Phöôøng An Phuù Ñoâng, Quaän 12, Tp. HCM.
 • Ñieän thoaïi: 028.37195 550 (soá noäi boä 227).

  Moïi thoâng tin chi tieát veà coâng vieäc seõ trao ñoåi cuï theå trong buoåi phoûng vaán.

 1. Thôøi gian nhaän hoà sô: Keå töø ngaøy ban haønh thoâng baùo ñeán khi tuyeån ñuû soá löôïng.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.