Giao tiếp là một trong những kỹ năng quan trọng nhất của người lãnh đạo. Không có lãnh đạo giỏi nhưng lại giao tiếp tồi. Người giao tiếp tốt truyền cảm hứng cho người khác, xây dựng những kết nối thật sự, nhiều cảm xúc, và rất cá nhân.